Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
Zapoznaj się z Polityką Prywatności
Akceptuje
Regulamin
DEFINICJE:

Operator (zwany także jako Ozii.pl) – KN 365 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000520753.

Serwis - strony internetowe znajdujące się pod adresem www.ozii.pl wraz z ich integralnymi częściami, zarządzane przez Operatora oraz stanowiące jego zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Regulamin - niniejszy dokument, stanowiący źródło praw i obowiązków związanych z korzystaniem z Serwisu. Użytkownik - każda osoba fizyczna, która korzysta z Serwisu.

Oferta – ogłoszenie zamieszczone w Serwisie przez Użytkownika, stanowiące zaproszenie do rozpoczęcia negocjacji bądź ofertę zawarcia umowy.

Treści - tekst, grafika, zdjęcia, obrazy, materiały multimedialne (audio i video) oraz odnośniki zewnętrzne do powyższych, jak również wszelka inna zawartość niewskazana powyżej, a publikowana w Serwisie przez Użytkownika.

Załącznik - integralna część Regulaminu, kompleksowo regulująca dane zagadnienie.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Ozii.pl świadczy Użytkownikom swoje usługi w oparciu o niniejszy Regulamin.
1.2. Usługi Serwisu oferowane są osobom pełnoletnim, tj. osobom, które ukończyły 18 lat.
1.3. Poprzez korzystanie z Serwisu lub rejestrację w Serwisie, Użytkownik akceptuje warunki Regulaminu.
1.4. Serwis zastrzega sobie możliwość zmian postanowień Regulaminu z ważnego powodu. W przypadku modyfikacji, obowiązująca wersja Regulaminu zostanie opublikowana w Serwisie. Przed dalszym korzystaniem z serwisu, Użytkownik zostanie poproszony o zaakceptowanie brzmienia nowego tekstu Regulaminu, która to akceptacja zostanie wyrażona poprzez zalogowanie się do Serwisu, zgodnie ze stosownym monitem informacyjnym. Jeżeli zmiany nie zostaną zaakceptowane przez Użytkownika, jedynym wyjściem będzie zaprzestanie korzystania z Serwisu. Nowe brzmienie obowiązującego Regulaminu nie będzie miało mocy retroaktywnej w stosunku do już świadczonych usług na rzecz Użytkowników.
1.5. Do korzystania z serwisu niezbędny jest komputer lub inne urządzenie z dostępem do Internetu, wyposażone w przeglądarkę internetową. Do prawidłowego funkcjonowania serwisu po stronie Użytkownika konieczne może być również włączenie obsługi JavaScript, jak również uaktywnienie obsługi plików "cookie".

2. DZIAŁALNOŚĆ SERWISU

2.1. Ozii.pl zapewnia platformę internetową umożliwiającą zainteresowanym Użytkownikom podjęcie kontaktu w celu zawarcia umowy obejmującej świadczenie usług, zlecenia, o dzieło lub innej umowy dopuszczalnej przez przepisy prawa.
2.2. Treści, w tym Oferty, nie są uprzednio weryfikowane przez Ozii.pl pod względem ich legalności, poprawności oraz kompletności i nie przedstawiają poglądów Ozii.pl, jak również nie są zamieszczone przez Operatora i jakikolwiek sposób bezpośrednio związane z Operatorem. Ozii.pl nie ponosi odpowiedzialności za Treści publikowane przez osoby trzecie, w tym Użytkowników, oraz nie odpowiada za treść komunikatów przesyłanych pomiędzy Użytkownikami, jak również nie jest w żaden sposób odpowiedzialny za treść i wykonanie umów zawartych między Użytkownikami.
2.3. Ozii.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia Treści, które naruszałyby przepisy prawa lub stałyby w sprzeczności z dobrymi obyczajami. W szczególności, Operator może dokonać usunięcia Treści, które noszą znamiona czynu nieuczciwej konkurencji, naruszają prawa autorskie lub dobra osobiste. Za wyjątkiem w pełni klarownych przypadków naruszeń, Treści mogą zostać usunięte z Serwisu mocą zobowiązania przedłożonego przez stosowny organ władzy publicznej (Sąd, organ ścigania, organ administracji państwowej), w konsekwencji przeprowadzonego postępowania przygotowawczego, sądowego lub administracyjnego.
2.4. Operator dołoży wszelkich starań, by zapewnić nieprzerwane funkcjonowanie serwisu. Ozii.pl zastrzega możliwość wystąpienia czasowych przerw i ograniczeń w tym zakresie, w wyniku prac konserwacyjnych lub modernizacji.

3. REJESTRACJA W SERWISIE

3.1. W celu uzyskania dostępu do niektórych funkcji Serwisu konieczna jest rejestracja. Proces rejestracji możliwy jest poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy w Serwisie.
3.2. Rejestracja w serwisie jest bezpłatna.
3.3. Podczas rejestracji Użytkownik jest zobligowany do podania obowiązkowych danych w formularzu rejestracyjnym. Dokonując rejestracji Użytkownik deklaruje, że ze wskazane dane są zgodne z rzeczywistością oraz dotyczą jego osoby.
3.4. Z zastrzeżeniem pkt 3.2 powyżej, podczas rejestracji Użytkownik ustala hasło i podaje swój login, który będzie jednocześnie numerem telefonu Użytkownika. Dane te umożliwiają logowanie w Serwisie.
3.5. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Serwis danych osobowych podanych podczas rejestracji konta, w tym uzupełnionych po dokonanej rejestracji, jak również danych ujawnionych w toku korzystania z zasobów Serwisu. Użytkownik ma prawo do wglądu oraz poprawiania własnych danych osobowych, jak również jest uprawniony do ich usunięcia z bazy administrowanej przez Serwis. Polityka prywatności zawarta jest w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

4. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

4.1. Użytkownik jest zobowiązany do uniemożliwiania dostępu do swojego konta osobom trzecim.
4.2. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszystkie swoje zachowania podczas korzystania z konta. Użytkownik ponosi odpowiedzialność również za nadużycia, do których doszło na jego koncie w przypadku, gdy zaniedbał on swojego obowiązku staranności i ostrożności w zakresie zabezpieczenia dostępu do konta osobom niepowołanym, a do nadużycia nie doszło na skutek zawinionego działania lub zaniechania po stronie Serwisu.
4.3. Użytkownicy zobowiązani są do niewywierania wpływu na bezpieczeństwo, integralność i dostępność Serwisu. Użytkownicy nie mogą blokować generowanych treści, przepisywać, modyfikować lub w jakikolwiek inny sposób zakłócać usług świadczonych przez Ozii.pl. Operator ma prawo do powzięcia środków (np. blokowanie dostępu) niezbędnych w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu.

5. PUBLIKACJA TREŚCI

5.1. Zabronione jest zamieszczanie Treści, które łamią przepisy prawa bezwzględnie obowiązującego, naruszają prawa osób trzecich lub dobre obyczaje. Obowiązkiem Użytkownika jest publikowanie Treści w Serwisie w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.
5.2. Dokonując publikacji Treści na łamach Serwisu, Użytkownik oświadcza, iż Treści nie są obciążone prawa osób trzecich, ze szczególnym uwzględnieniem praw autorskich i praw pokrewnych. Jednocześnie, dokonując publikacji na łamach Serwisu Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie ww. Treści przez Operatora na łamach Serwisu. Uprawnienie udzielone Operatorowi obejmuje, w szczególności, wykorzystanie Treści poprzez ich publikację na łamach Serwisu za pośrednictwem sieci Internet.
5.3. Użytkownik może w każdej chwili zażądać usunięcia opublikowanej przez siebie Treści i zaprzestania jego wykorzystywania przez Operatora.
5.4. Operator zastrzega, że dane kontaktowe udostępnione publicznie na łamach Serwisu przez Użytkowników są widoczne dla wszystkich użytkowników Internetu. W związku z powyższym, Operator nie odpowiada za ich niewłaściwe wykorzystanie przez osoby trzecie.
5.5. Ozii.pl nie odpowiada za kompletność i prawidłowość informacji umieszczonych w Ofertach.

6. OBOWIĄZYWANIE UMOWY Z SERWISEM

6.1. Umowa Użytkownika z Serwisem obowiązuje na czas nieokreślony. Do zawarcia umowy dochodzi przez korzystanie Użytkownika z usług Serwisu lub poprzez rejestrację w Serwisie. 6.2. Korzystanie z usług świadczonych przez Ozii.pl jest:
- bezpłatne dla osób poszukujących wykonawców
- odpłatne dla Wykonawców, przy czym Operator może zapewnić częściowy dostęp nieodpłatnie
6.3. Płatność Abonamentu z tyt. dostępu do Serwisu dokonywana jest z góry, w wysokości i na okres stosownie do wskazania na odpowiedniej podstronie Serwisu ("Cennik").
6.4. Uruchomienie dostępu do opłaconej usługi następuje po zaksięgowaniu płatności przez Operatora w ciągu doby od momentu wykonania przelewu, po wpłynięciu należności z tyt. Abonamentu na konto Operatora lub otrzymaniu powiadomienia o wpłynięciu należności od pośrednika płatności.
6.5. Operator może udostępnić Użytkownikowi zamówioną usługę jeszcze przed wpłynięciem należności, o ile Użytkownik prześle potwierdzenie dokonania wpłaty drogą elektroniczną.
6.6. Uiszczenie Abonamentu jest traktowane jako zawarcie przez Użytkownika umowy na czas określony w zakresie świadczenia Usługi, odpowiadający długości opłaconego Abonamentu.
6.7. Czas obowiązywania usługi liczony jest od daty aktywacji dostępu. W sytuacji dysponowania przez Użytkownika uprawnieniem do korzystania z usługi w związku z uprzednio uiszczonym Abonamentem, jego opłacenie na kolejny okres będzie skutkować liczeniem opłaconego dostępu od daty zakończenia poprzedniego dostępu do usługi.
6.8. Po upływie okresu świadczenia usługi, opłaconego Abonamentem dostęp do usługi jest blokowany.
6.9. Koszty Abonamentu podane na stronie są kwotami brutto i uwzględniają podatek VAT w wysokości wynikającej z powszechnie obowiązujących przepisów.
6.10. Aby otrzymać fakturę VAT za zakupione produkty, Użytkownik winien przekazać Operatorowi komplet danych niezbędnych do wystawienia faktury (dane transakcji, której ma dotyczyć faktura, nazwa i adres nabywcy, numer NIP).
6.11. Użytkownik może wypowiedzieć umowę w dowolnej chwili. Powiadomienie o wypowiedzeniu umowy skierowane do Serwisu (np. w formie pisemnej lub w wiadomości e-mail) jest wystarczające.
6.12. Serwis może wypowiedzieć umowę z Użytkownikiem jedynie z ważnej i należycie, uzasadnionej przyczyny.

7. WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

7.1. Ozii.pl nie ponosi odpowiedzialności za zachowania swych Użytkowników.
7.2. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za Treści publikowane przez niego w Serwisie.
7.3. Użytkownik zwolni Ozii.pl z odpowiedzialności ponoszonej w zakresie uzasadnionych roszczeń osób trzecich, które są formułowane przeciwko Serwisowi w związku z naruszeniem Regulaminu lub innych zachowań, za które Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny. Zwolnienie z odpowiedzialności obejmuje także uzasadnione opłaty i koszty sądowe.
7.4 Ozii.pl nie jest stroną umów zawieranych przy wykorzystaniu Serwisu przez Użytkowników. Operator nie może być nigdy traktowany jako pełnomocnik bądź agent zawierający umowę w imieniu Użytkownika lub pośredniczący w zawarciu Umowy na rzecz Użytkownika. Operator nie jest odpowiedzialny za wykonanie umowy przez Użytkownika zawartej z innym Użytkownikiem.

8. WIADOMOŚCI I INFORMACJE HANDLOWE

8.1. Użytkownik korzystając z Serwisu za pomocą stosownych formularzy, zostanie poproszony o wyrażenie zgody na otrzymywanie od Operatora Serwisu wiadomości marketingowych, w tym ofert handlowych, przesyłanych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
8.2. Użytkownik może w każdym czasie cofnąć swą zgodę na otrzymywanie wiadomości marketingowych wskazanych powyżej.

9. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

9.1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi świadczone przez Ozii.pl są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu, przepisami prawa lub dobrymi obyczajami.
9.2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej na adres e-mail: biuro@ozii.pl, w tytule wiadomości podając "Reklamacja Ozii.pl". Reklamacja powinna zawierać co najmniej adres e-mail Użytkownika oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń. 9.3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Ozii.pl zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
9.4. Ozii.pl rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
9.5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail przypisany do konta danego użytkownika.

10. PRAWO WŁAŚCIWE I WAŻNOŚĆ

10.1. Niniejszy Regulamin podlega przepisom prawa polskiego.
10.2. Jeśli jakiekolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu staną się całkowicie lub częściowo nieważne, pozostałe postanowienia Regulaminu zachowają swą ważność i moc obowiązującą.
10.3. Zawartość Serwisu nie może być kopiowana ani rozpowszechniana bez uprzedniej zgody Operatora lub w inny sposób wykorzystana lub powielona. Dotyczy to również kopiowania na drodze technologii wyszukiwarek internetowych lub poprzez inne mechanizmy.

11. ZAŁĄCZNIKI

11.1. Regulamin zawiera następujące załączniki, które stanowią jego integralną część: Załącznik 1: Polityka prywatności